Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Utoljára frissítve: Törökbálint, 2024. július 12.

Általános Szerződési Feltételek

Demand Generation Consulting Kft., (2045 Törökbálint, Hegyalja utca 18., adószám 28990354-2-13), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a www.demandgen.hu oldal alatt megjelenő digitális termékek vásárlói (továbbiakban: Vásárló) részére a szolgáltatást az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek szerint nyújtja.

 1. A szolgáltatás leírása

A szolgáltató külön kurzusok szerint biztosítja a különböző tananyagokat a vásárlóknak. A leckék tartalma a www.demandgen.hu oldalon megtekinthető a sikeres fizetés után.

1.1. A szerződéskötés, regisztráció folyamata:

 • 1.1. A kurzus kiválasztása.
 • 1.2. Fizetési mód kiválasztása, fizetés (bankkártyás fizetés esetén azonnal hozzáférhetőek az anyagok)
 1. Az ÁSZF hatálya

2.1. Jelen ÁSZF 2024. június hónap 1. napjától hatályos.

 1. Az ÁSZF alanyai

3.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed Demand Generation Consulting Kft.-ra mint Szolgáltatóra, másrészről az Online kurzusok Vásárlóira.

Demand Generation Consulting Kft., 2045 Törökbálint, Hegyalja utca 18., adószám 28990354-2-13, email: support@demandgen.hu), mint szolgáltató. 

Vásárló: az a magyar, természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, aki/amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője.

 1. A szerződés létrejötte

4.1. A megrendelés kitöltése és elküldése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. A Vásárló és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF- ben foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. A Vásárló e pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.

4.4. Vásárló jelen ÁSZF feltételeit a termék megvásárlásával és sikeres bankkártyával történő kiegyenlítés után fogadja el.

 1. A Vásárló jogai és kötelezettségei

5.1 A Vásárló jogosult az általa megrendelt Online kurzus személyes célú használatára, a Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett.

5.2 Vásárló jogosult a szerződés tárgyát képező Online kurzussal kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni írásban a vásárláskor megadott e-mail címről beérkező üzenet útján.

5.3 Vásárló köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiak szerint:

 • bankkártyás fizetés – azonnali

5.4 Vásárló hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a vásárlás során megadott e-mail címre az adott kurzushoz kapcsolódó változásokról. Vásárló jogosult a support@demandgen.hu e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatást megtiltani.

5.6 Természetes személy Vásárló tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a vásárláskor megadott személyes adatainak az ÁSZF 6.7. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 1. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

6.1 Szolgáltató köteles biztosítani a Vásárló által a megrendelőlap során megrendelt kurzust a szerződéskötéstől számítva legalább 90 naptári napig.

6.2 A Szolgáltató a megrendelés teljesítésének napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Vásárlót nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik.

A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben a Vásárló által igényelt kurzus felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy-vagy személyiségi jogainak megsértése).

6.3 A Szolgáltató köteles a kurzusokat karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

6.4 A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

6.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles az Vásárlót értesíteni.

6.6 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a vásárláskor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg a szolgáltatást felfüggessze. Vásárló e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

6.7. Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Vásárlót, hogy a Szerződés teljesítéséhez Vásárló alábbi adatait kezeli: természetes személy Vásárló családi és utóneve, Vásárló állandó lakcíme, Vásárló e-mail címe. (Jogi személy esetén: Vásárló cégnevét, székhelyét, adószámát, e-mail címét.)

A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Infó tv. 4.§) a Szolgáltató, a Vásárló azonosításához, valamint a Szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap.

Vásárló adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel. A Szolgáltató Vásárló adatait kizárólag Vásárló hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja. Vásárló az adatkezeléshez az ÁSZF 5. 6. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul. 

 1. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

7.1. A Szerződés megszűnik:

 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 • nem természetes személy Vásárló jogutód nélküli megszűnésével,
 • természetesen személy Vásárló halálával,
 • felek közös megegyezésével.

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően elektronikus úton történő szerződéskötés előtt tesz eleget.

 1. Elállási/Felmondási jog

A megrendeléstől való elállásra Vásárlónak a vásárlás dátumától számított 14 napig van lehetősége Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni!

„A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján

8.1 A Szolgáltató, illetve a Vásárló jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

Különös tekintettel abban az esetben, mennyiben az Vásárló az ÁSZF 5.4. pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg.

8.2 A Szolgáltató, illetve a Vásárló az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

A Szolgáltató, illetve a Vásárló postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza.

 1. Fizetési módok

9.1. Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során: A fizetés történhet:

 • bankkártyás fizetés – azonnali 

Az online bankkártyás fizetések a Stripe, illetve a PayPal rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 

 1. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás kurzusok használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. Vásárló a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

10.1 Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a www.demandgen.hu oldalain található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

10.2 A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

10.3 A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

10.4 Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit az www.demandgen.hu oldalon jól látható módon köteles elhelyezni 

 1. Vis major

11.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

11.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

11.3 Vis Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

11.4 A teljesített szolgáltatás számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

12.Vegyes rendelkezések

12.1 Szolgáltató és Vásárló kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

12.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

12.3 Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik.  Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.